Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

Kinder- en partneralimentatie

Kinderalimentatie

Ouders dienen naar rato van hun financiële mogelijkheden bij te dragen in de kosten van hun kinderen. Deze wettelijke verplichting eindigt in beginsel zodra een kind de leeftijd van 21 jaar bereikt.

Voor het berekenen van de kosten van kinderen gelden de tabellen van het NIBUD als leidraad en de door de rechterlijke macht gehanteerde TREMA-normen. Naast de tabelbedragen mogen in een alimentatieberekening extra kosten worden opgevoerd zoals kosten oppas/opvang, bijzondere schoolkosten, bijlessen en diëten. Bij het berekenen van de financiële mogelijkheden van ouders wordt zowel rekening gehouden met inkomen uit arbeid als vermogen en mogelijk te verwerven inkomen.

Van ouders wordt steeds meer verwacht dat zij zelf tot een oplossing pogen te komen. De advocaten van Hanssen Spronk Familierecht kunnen u uitstekend adviseren en bijstaan in deze materie.

Partneralimentatie

Partners hebben over en weer recht om partneralimentatie te vragen tot 12 jaar na het einde van een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap, tenzij er uit het huwelijk of het geregistreerd partnerschap geen kinderen zijn geboren. In dat geval eindigt de termijn na uiterlijk 5 jaar.

Voor samenwonenden is er geen wettelijke mogelijkheid partneralimentatie te vragen.

Of en welk bedrag aan alimentatie wordt toegewezen, hangt af van vele factoren. Voor de behoefte is een berekeningsmodel ontwikkeld door de rechterlijke macht, evenals voor de berekening van de draagkracht en het alimentatiebedrag. Uitgegaan wordt van het mogelijk te verwerven inkomen. Dit is zowel inkomen uit arbeid als uit vermogen. Wanneer een ondernemer een laag salaris ontvangt, zal een rechter nagaan of het bedrijfsresultaat een hoger inkomen of een dividend-uitkering mogelijk maakt en deze uitkomsten betrekken in de alimentatieberekening.

Evenals de rechterlijke macht hanteert ons kantoor de TREMA-normen. Deze normen bieden vaak geen maatwerkoplossing, bijvoorbeeld wanneer de partners over de hoogte van de diverse posten van mening verschillen.

De advocaten van Hanssen Spronk Familierecht hebben veel kennis en ervaring in het prcoederen ten aanzien van alle facetten met betrekking tot alimentatiekwesties. Uitspraken van door hen behandelde procedures zijn gepubliceerd in vakbladen.

Alimentatie-indexering

Jaarlijks wordt volgens de wet zowel de kinder- als partneralimentatie verhoogd met een percentage dat wordt vastgesteld door het Ministerie van Justitie. Het indexeringspercentage met ingang van 1 januari 2017 is vastgesteld op 2,1% en per 1 januari 2018 op 1,5%.

Bij overeenkomst kan indexering worden uitgesloten of een andere afspraak worden gemaakt.