Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

Algemene voorwaarden Hanssen Spronk Familierecht

 1. Hanssen Spronk Familierecht is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten gevestigd te Utrecht (hierna te noemen deelnemers), bestaande uit de natuurlijke personen M.M.A.J. Hanssen en E.L.M. Louwen en de rechtspersonen Anki Spronk B.V. waarvan J.M. Spronk aandeelhouder is en Boshouwers’ Advocatuur B.V waarvan K.A. Boshouwers aandeelhouder is.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht aan individuele deelnemers van het samenwerkingsverband werkzaam onder de naam Hanssen Spronk Familierecht.
 3. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door de individuele deelnemer aan het samenwerkingsverband die deze opdracht ontvangt en aanvaardt. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
 4. Bij het inschakelen van derden zal zoveel mogelijk overleg plaatsvinden met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. De deelnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden.
 5. Het honorarium wordt, gespecificeerd naar tijd en aard der werkzaamheden en kantoorkosten, omzetbelasting en verschotten, in beginsel maandelijks achteraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door de deelnemer periodiek vast te stellen basisuurtarief. De deelnemer behoudt zich het recht voor om het overeengekomen uurtarief jaarlijks per 1 januari aan te passen. Een voorschot op het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten kan worden verlangd. Voorts kan het tarief in overleg met de opdrachtgever worden aangepast als tijdens de behandeling van een zaak blijkt dat de zaak complexer wordt waardoor een hoge mate van expertise noodzakelijk wordt, of grote spoed bij de behandeling vereist wordt.
 6. Betaling van de declaraties dient plaats te vinden binnen een termijn van 14 dagen, op een wijze zoals op de declaratie aangegeven. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is de opdrachtgever in verzuim waardoor deze wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten van 10% over het openstaande bedrag verschuldigd is. De deelnemer is in dat geval bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen. De deelnemer is niet aansprakelijk voor de schade die als gevolg daarvan ontstaat.
 7. Indien er een discussie ontstaat over de behandeling van de zaak door de deelnemer, waarbij de cliënt het dossier ter beschikking gesteld wil hebben, zal het dossier eerst ter beschikking worden gesteld na ontvangst van alle uitstaande en verschuldigde facturen tot dat moment.
 8. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis -handelen of nalaten- voordoet die tot aansprakelijkheid van een deelnemer leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag tot een maximum van € 50.000,=.
 9. Onverminderd het in het vorig lid bepaalde is een dergelijke aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door de deelnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico. Iedere deelnemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor minimaal die bedragen die door de Nederlands Orde van Advocaten zijn voorgeschreven.
 10. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, zijn ingediend bij de deelnemer. Andere personen dan de deelnemer met wie de opdracht is aangegaan zijn nooit persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 11. Tenzij uit de wet, jurisprudentie of specifieke voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten anders voortvloeit, zullen de originele stukken na einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt. Het betreffende kopie-dossier wordt gedurende ten minste vijf jaar bewaard.
 12. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Utrecht.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Utrecht en zijn opgenomen op de website van Hanssen Spronk Familierecht: http://www.hanssenspronk.nl/.

Utrecht, 2012 

 

General Terms & Conditions - Hanssen Spronk Family Law Specialists

 1. Hanssen Spronk Family Law Specialists is a partnership of independent lawyers (hereinafter to be referred to individually as the participants), consisting of the natural persons M.M.A.J. Hanssen and E.L.M. Louwen, the legal entity Anki Spronk B.V., a private limited company incorporated under Dutch law with J.M. Spronk as shareholder and the legal entity Boshouwers’ Advocatuur B.V., a private limited company incorporated under Dutch law with K.A. Boshouwers as shareholder; the practice is established in Utrecht, the Netherlands.
 2. These terms and conditions are applicable to all commissions, including follow-up commissions, amended or supplementary commissions, given to any individual participant in the practice working under the name Hanssen Spronk Family Law Specialists.
 3. All commissions are deemed to have been given to and accepted by the individual participant in the partnership who receives and accepts the commission.The applicability of Sections 404 and 407(2) of Book 7 of the Dutch Civil Code [Burgerlijk Wetboek] is expressly excluded.The commission will be carried out exclusively in and on behalf of the instructing party.
 4. Insofar as practicable, consultations will be held with the instructing party concerned in the event that third parties need to be engaged.The participant cannot be held liable for a shortcoming attributable to such a third party, irrespective of the nature of the shortcoming.
 5. In principle, fees will be invoiced to the instructing party monthly in arrears. The invoice will specify the nature of work carried out, the time and/or period, office administration charges, Dutch VAT [BTW], and disbursements.The hourly rate is determined on the basis of the rate schedule set periodically by the participant.The participant reserves the right to adjust agreed rates on 1 January of any calendar year.The instructing party can be asked to pay an advance on the fee, the disbursements and the office administration charges.If, during the handling of a case, it becomes more complex as a result of which a higher level of expertise is needed than originally estimated, or when time is of the essence, the rate may be adjusted in consultation with the instructing party.
 6. Invoices are payable within fourteen (14) days; payment should be made in the manner indicated on the invoice.If no payment is received within this period, the instructing party is deemed to be in default and is then liable to pay interest at the statutory rate plus out-of-course collection charges amounting to 10% of the outstanding amount.In such a case, the participant is entitled to suspend or terminate work on the commission.The participant cannot be held liable for any consequent loss or damage.
 7. In the event of any discussion about how the participant is dealing with a case, whereby the instructing party wishes to have the file made available to him/her, the file will only be handed over after full settlement of all invoices - due and outstanding - up to that date.
 8. If during the handling of any commission any event occurs - whether it be an act or omission - for which the participant is deemed liable, that liability will be limited to the sum of invoiced and settled invoices in the case up to a maximum of EUR 50.000 (in words: fifty thousand euros).
 9. Notwithstanding the provisions of the previous section, such liability will always be limited to the amount covered by the participant's professional indemnity insurance plus the excess carried on that policy.Each participant is covered by professional indemnity insurance for at least the amounts prescribed by the Netherlands Bar Association [Nederlandse Orde van Advocaten].
 10. All claims by an instructing party expire if they are not submitted to the participant in writing and supported by arguments within one year of the instructing party becoming aware of, or being in a position to reasonably become aware of the facts that underlie the claim.Persons other than the participant with whom the commission is undertaken can never be held personally or professionally liable.
 11. Except where the law, legal precedents, or specific prescriptions of the Netherlands Bar Association provide otherwise, all original documents will be handed to the instructing party on the conclusion of the commission.A copy of the case file in question will be kept for at least five years.
 12. The legal relationship to which these general terms and condition apply is governed by Dutch law.All disputes will be adjudicated by the District Court of Utrecht.
 13. These general terms and conditions have been registered at the Court Registry of the District Court of Utrecht and are included on the website of Hanssen Spronk Family Law Specialists:http://www.hanssenspronk.nl/

Utrecht, 2012