Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

Algemene voorwaarden Hanssen Spronk Familierecht en Erfrecht

 1. Hanssen Spronk Familierecht en Erfrecht is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten gevestigd te Utrecht (hierna te noemen deelnemers), bestaande uit de natuurlijke personen M.M.A.J. Hanssen en E.L.M. Louwen, P.J. Hentenaar-Polderman, de rechtspersonen Anki Spronk B.V. waarvan J.M. Spronk aandeelhouder is en Boshouwers’ Advocatuur B.V waarvan K.A. Boshouwers aandeelhouder is.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht aan individuele deelnemers van het samenwerkingsverband werkzaam onder de naam Hanssen Spronk Familierecht en Erfrecht.
 3. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door de individuele deelnemer aan het samenwerkingsverband die deze opdracht ontvangt en aanvaardt. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
 4. Bij het inschakelen van derden zal zoveel mogelijk overleg plaatsvinden met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. De deelnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden.
 5. Het honorarium wordt, gespecificeerd naar tijd en aard der werkzaamheden en kantoorkosten, omzetbelasting en verschotten, in beginsel maandelijks achteraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door de deelnemer periodiek vast te stellen basisuurtarief. De deelnemer behoudt zich het recht voor om het overeengekomen uurtarief jaarlijks per 1 januari aan te passen. Een voorschot op het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten kan worden verlangd. Voorts kan het tarief in overleg met de opdrachtgever worden aangepast als tijdens de behandeling van een zaak blijkt dat de zaak complexer wordt waardoor een hoge mate van expertise noodzakelijk wordt, of grote spoed bij de behandeling vereist wordt.
 6. Betaling van de declaraties dient plaats te vinden binnen een termijn van 14 dagen, op een wijze zoals op de declaratie aangegeven. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is de opdrachtgever in verzuim waardoor deze wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten van 10% over het openstaande bedrag verschuldigd is. De deelnemer is in dat geval bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen. De deelnemer is niet aansprakelijk voor de schade  die als gevolg daarvan ontstaat.
 7. Indien er een discussie ontstaat over de behandeling van de zaak door de deelnemer, waarbij de cliënt het dossier ter beschikking gesteld wil hebben, zal het dossier eerst ter beschikking worden gesteld na ontvangst van alle uitstaande en verschuldigde facturen tot dat moment
 8. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis -handelen of nalaten- voordoet die tot aansprakelijkheid van een deelnemer leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag tot een maximum van € 50.000,=.
 9. Onverminderd het in het vorig lid bepaalde is een dergelijke aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door de deelnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico. Iedere deelnemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor minimaal die bedragen die door de Nederlands Orde van Advocaten zijn voorgeschreven.
 10. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, zijn ingediend bij de deelnemer. Andere personen dan de deelnemer met wie de opdracht is aangegaan zijn nooit persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 11. Tenzij uit de wet, jurisprudentie of specifieke voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten anders voortvloeit, zullen de originele stukken na einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt. Het betreffende kopie-dossier wordt gedurende ten minste vijf jaar bewaard.
 12. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Midden Nederland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Midden-Nederland en zijn opgenomen op de website van Hanssen Spronk Familierecht: http://www.hanssenspronk.nl/

Utrecht, 2018