Routebeschrijving - Contact Tel: 030-2336288

Wetsvoorstel wet herziening partneralimentatie

Op dit moment is een wetsvoorstel aanhangig waarmee wordt beoogd het huidige stelsel van partneralimentatie te herzien. Indien dit wetsvoorstel wordt ingevoerd als wet, zal de regelgeving over partneralimentatie op een aantal punten veranderen. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen besproken.

Wanneer recht op partneralimentatie?
Volgens dit wetsvoorstel ontstaat pas een recht op partneralimentatie, indien sprake is van verlies van verdiencapaciteit bij een van de partners, met name omdat een achterstand is ontstaan op de arbeidsmarkt ten gevolge van het huwelijk.  Daarnaast kan het recht op partneralimentatie bestaan als een van de echtgenoten na de scheiding de verzorging en opvoeding van kinderen van de ex-echtgenoten op zich neemt die op het moment van de indiening van het echtscheidingsverzoek jonger dan twaalf jaar zijn.

Verkorting van de duur van het recht op partneralimentatie
Op dit moment heeft de alimentatiegerechtigde gedurende maximaal 12 jaar recht op partneralimentatie. Indien sprake is van een huwelijk dat korter dan 5 jaar heeft geduurd en waaruit geen kinderen geboren zijn, bestaat een alimentatieplicht gedurende een termijn gelijk aan de duur van het huwelijk.
De indieners van het wetsvoorstel beogen deze termijn van 12 jaar te bekorten. Het uitgangspunt is dat de alimentatieplicht vijf jaar duurt, waarbij een aantal uitzonderingen mogelijk zijn.
Indien uit het huwelijk geen kinderen zijn geboren die op het moment van echtscheiding jonger dan twaalf jaar zijn en indien dit huwelijk korter dan drie jaar heeft geduurd, bestaat er geen recht op partneralimentatie. Indien het huwelijk langer dan drie jaar heeft geduurd, dan is de alimentatietermijn gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk maar met een maximum van vijf jaar.
In het geval dat er wel kinderen jonger dan 12 jaar zijn, bestaat een recht op partneralimentatie gedurende de helft van de huwelijkstermijn met een maximum van vijf jaar, maar in ieder geval totdat het jongste kind 12 jaar is.
Ook wordt door de initiatiefnemers een uitzondering gemaakt op de termijn van vijf jaar als het huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd ten tijde van indiening van het echtscheidingsverzoek.  In deze gevallen duurt de alimentatieplicht vijf jaar, maar in ieder geval minimaal totdat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt.
Tenslotte bepaalt het wetsvoorstel dat de alimentatieplicht in alle gevallen eindigt indien de alimentatieplichtige de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Alimentatieplicht bij nieuwe partner alimentatiegerechtigde
Volgens de huidige wet eindigt de verplichting om alimentatie te betalen, zodra de alimentatiegerechtigde opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenleven met een ander als waren zij gehuwd. Deze regelgeving zal gehandhaafd blijven. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel zijn echter wel van plan deze regelgeving op een punt aan te passen. In het geval dat de alimentatiegerechtigde met een ander gaat samenleven als waren gehuwd, herleeft de alimentatieplicht voor de alimentatieplichtige indien deze samenleving binnen zes maanden eindigt. De alimentatiegerechtigde moet dan wel voor de aanvang van de samenleving de alimentatieplichtige schirftelijk laten weten dat zij gaat samenleven met een ander onder vermelding van de datum waarop de samenleving zal beginnen.

Wat betekent dit op dit moment voor u?
Zolang het wetsvoorstel nog niet is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer kan er geen beroep op worden gedaan. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal deze regelgeving niet gaan gelden voor bestaande alimentatieregelingen. De nieuwe wetgeving zal alleen gelden voor nieuwe zaken die aanhangig worden gemaakt na de datum van inwerkingtreding van deze wet.

Mocht u nog vragen hebben over dit wetsvoorstel, neem dan contact op met de advocaten van Hanssen Spronk Familierecht.