• Afstamming Erkenning Adoptie
  • Kinderen na Scheiding
  • Problemen bij Opvoeding

Afstamming en erkenning 

Als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan een kind wordt geboren, dan schrijft de wet voor dat u en uw echtgenoot samen het ouderlijk gezag over uw kind hebben. Dit geldt niet bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen twee mannen.

Als u niet bent getrouwd en u hebt ook geen geregistreerd partnerschap, dan heeft de moeder van het kind automatisch het gezag over het kind. Dit is anders voor de vader of de meemoeder: hij of zij zal het kind eerst moeten erkennen en daarna het gezag over het kind moeten aanvragen voordat de wet hem of haar ziet als ouder van het kind.

Als u een kind erkent, dan staat voor de wet vast dat u de ouder bent van het kind. Als u ook het gezag heeft, betekent dit dat u het kind moet verzorgen en opvoeden en dat u de wettelijke vertegenwoordiger bent van het kind. U kunt pas gezag krijgen over een kind, als u het eerst heeft erkend.

U kunt uw kind erkennen op het moment dat u aangifte van de geboorte doet bij de burgerlijke stand van de plaats waar uw kind is geboren of later bij in elke gemeente in Nederland. De moeder moet toestemming geven voor de erkenning. Een erkenning kan later onder bijzondere omstandigheden ongedaan worden gemaakt, bijvoorbeeld als blijkt dat het kind een andere biologische vader heeft.

Soms weigert de moeder toestemming te geven voor de erkenning van een kind. U kunt dan de rechter om vervangende toestemming vragen. Het indienen van een verzoek bij de rechtbank moet via een advocaat worden gedaan. 

Het is ook mogelijk dat de andere ouder weigert uw kind te erkennen, terwijl u dat wel graag wilt. U kunt dan de rechter vragen om gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Ook dat verzoekschrift dient door een advocaat te worden ingediend.

Nadat u het kind heeft erkend, kunt u het gezag aanvragen. Dit kunt u zelf doen, samen met de moeder, via het digitaal loket Rechtspraak.nl. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Als de moeder het gezamenlijk gezag weigert, dan kunt u de rechter vragen om gezamenlijk met de moeder het gezag te krijgen. Voor het indienen van dit verzoek heeft u een advocaat nodig.

Wij kunnen u hierbij helpen.  

Adoptie

Als u een kind adopteert, betekent dit dat u dezelfde plichten en rechten heeft over het kind als wanneer u het gezag heeft. Zowel paren van verschillend als van gelijk geslacht kunnen adopteren. Onder omstandigheden kan ook uw nieuwe partner of de duomoeder uw kind adopteren. Vaak gaat aan adoptie een lang proces van voorbereidingen vooraf, zoals het bijwonen van bijeenkomsten en ondergaan van onderzoeken. Om een kind te kunnen adopteren moet u aan allerlei eisen voldoen. Wat de eisen zijn hangt er vanaf of u een kind uit Nederland of uit het buitenland wil adopteren.

Als u een kind wilt adopteren, moet u hiervoor toestemming vragen aan de rechter. Voor het indienen van dit verzoek heeft u een advocaat nodig. Wij helpen u graag.

Als u gaat scheiden of overgaat tot het ontbinden van een geregistreerd partnerschap, dan heeft dat grote gevolgen, niet alleen voor u, maar ook voor uw kinderen. Deze afspraken worden door de ouders vastgelegd in een ouderschapsplan.

Ook na een echtscheiding kunnen ouders een geschil krijgen over de kinderen. Hierbij kunt u denken aan het willen veranderen van de verdeling van de zorgtaken, omdat de afspraken die zijn gemaakt over de verdeling of de beslissing die de rechter heeft genomen niet meer werken. Uw kind geeft bijvoorbeeld aan dat hij of zij meer of juist minder contact wil met de andere ouder of u wilt verhuizen. Ook kan het zijn dat u het niet eens bent over de schoolkeuze voor uw kind. Of misschien moet de kinderalimentatie op een ander bedrag worden vastgesteld als gevolg van een wijziging van uw situatie of die van de andere ouder.


Als het u niet lukt in overleg overeenstemming over een wijziging te bereiken, kunt u de rechter vragen hierover te beslissen. Wij kunnen u hierbij helpen en u adviseren.

Kinderen van 12 jaar en ouder hebben de mogelijkheid om zelf aan de rechter te vertellen wat zij vinden van de afspraken die hun ouders over hen maakten, of van de beslissing die de rechter zal nemen, over hun verblijfplaats of de verdeling van de zorgtaken. Kinderen van 16 jaar en ouder hebben ook het recht om hun mening te geven over de kinderalimentatie. De rechter zal uw kinderen in dat geval zelf uitnodigen om naar de rechtbank te komen of een brief te sturen en hierin hun mening te geven. Vaak vinden kinderen het spannend om in te gaan op een uitnodiging van de rechtbank, omdat ze niet goed weten wat ze kunnen verwachten. Hieronder vindt u een filmpje waarin kunnen jongeren zien hoe een gesprek met de rechter gaat.
Een minderjarig kind kan ook zelf een brief aan de rechtbank sturen om bepaalde dingen onder de aandacht van de kinderrechter te brengen. Mogelijk nodigt de rechter het kind uit om over de inhoud van de brief te praten.

Het gesprek met het kind of de brief van het kind kunnen voor de rechter aanleiding zijn om de ouders op te roepen en met hen in gesprek te gaan over wat het kind verteld heeft. Ook kan de mening van het kind worden meegewogen bij de beslissing die de rechter moet nemen.

Kinderen kunnen veel vragen hebben over de echtscheiding tussen u en uw partner. Deze vragen durven ze niet altijd aan u beiden te stellen, omdat ze bang zijn dat u boos wordt, gekwetst raakt, of omdat ze u niet met hun problemen willen opzadelen. Villa Pinedo is een stichting opgericht voor kinderen van gescheiden ouders. Kinderen kunnen er terecht voor informatie, advies en hulp.

Soms zijn er in een gezin problemen rond het opgroeien of het opvoeden van een kind. Als het u als ouders niet lukt om deze problemen op te lossen, kan Save of de Raad voor de Kinderbescherming de kinderrechter vragen om uw kind onder toezicht te stellen. Als de rechter dit verzoek toewijst, wordt een “maatregel van kinderbescherming” opgelegd, waarbij de kinderrechter een gezinsvoogd benoemt. De gezinsvoogd kijkt mee met de ouders en bespreekt met hen wat ervoor nodig is om de problemen op te lossen. De maatregel wordt voor maximaal een jaar opgelegd en kan daarna nog worden verlengd.

Ook kan de kinderrechter beslissen dat het in het belang van een kind is dat het – tijdelijk – ergens anders gaat wonen. In dat geval wordt het kind geplaatst bij familie, een pleeggezin, in een gezinsvervangend tehuis of in een instelling. De duur van de uithuisplaatsing is maximaal een jaar en kan worden eveneens verlengd.

Wij kunnen u van rechtskundig advies voorzien indien er een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing dreigt of als een verlenging aan de orde is.

Wij werken graag samen met u aan een oplossing

Ons kantoor is gevestigd te Utrecht aan de Maliebaan 12. U kunt contact met ons opnemen om in een kort oriënterend gesprek vast te stellen of onze dienstverlening aansluit bij uw wensen.

Echtscheiding
Wij adviseren en begeleiden u bij regelingen voor uw kinderen, partneralimentatie, boedelverdeling, afwikkeling van uw huwelijkse voorwaarden en pensioenen.
Ondernemers
Wij hebben expertise op het gebied van afwikkeling van huwelijkse voorwaarden met vennootschappelijke aspecten, uittreding uit een maatschap en de positie van de directeur/grootaandeelhouder bij een echtscheiding. Wij werken graag samen met notarissen, uw accountant, fiscalist en estate planner.
Erfrecht
Wij adviseren en procederen in opengevallen nalatenschappen. Wij hebben specialistische kennis op het gebied van verdeling van nalatenschappen, vereffening, executele en/of het bijstaan van de executeur, opeisen van een legitieme vordering en de uitleg van een testament.

Nieuws van verder-online

[wp-rss-aggregator template="hanssenspronk"]