• Over Familierecht
 • Samenlevingsovereenkomst
 • Naamswijziging
 • Bewind Mentorschap Curatele

In ons persoonlijke leven kan zich van alles voordoen waardoor de hulp van een advocaat nodig is. We denken dan vaak als eerste aan een echtscheiding of verbreking van een samenleving, maar er kunnen  nog veel meer familierechtelijke kwesties spelen, waar een advocaat u over kan adviseren of helpen. Wellicht wenst u informatie over

 • samenwonen
 • draagmoederschap
 • de erkenning of adoptie van uw kind
 • een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing
 • uw rol als stiefouder
 • een aanpassing van de alimentatie omdat uw persoonlijke situatie is veranderd
 • de onderbewindstelling van uw vader of moeder
 • een voor- of achternaamwijziging.

Monique Hanssen en Diny Louwen hebben expertise en veel ervaring op alle gebieden van het familierecht. Wij zijn alle twee lid van de vFAS (vereniging van Familie- en Erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators).

Wij geven u graag advies of helpen u verder. 

Veel mensen in Nederland wonen samen. Sommigen van hen hebben geen duidelijke afspraken gemaakt over delen van de kosten van de huishouding of het gevolg van gezamenlijke aankopen voor de inrichting van de woning. Anderen hebben bij de notaris een samenlevingscontract laten opstellen, waarin zij afspraken hebben vastgelegd.

Als twee samenlevers besluiten hun relatie en de samenwoning te beëindigen, dienen zij veel te regelen. Zij zullen gezamenlijk vermogen willen verdelen en afspraken maken over de door ieder van hen te leveren bijdrage in bijvoorbeeld de kosten van de woning die zij in eigendom hebben of de kosten van hun kinderen.

Samenlevende partners hebben op grond van de wet geen recht op partneralimentatie of op een aandeel in het ouderdomspensioen dat bijvoorbeeld is opgebouwd tijdens de periode van samenleven. In een samenlevingscontract kunnen hierover wel afspraken zijn opgenomen.

Wij kunnen u begeleiden bij het maken van goede en werkbare afspraken indien de samenleving eindigt. Als het nodig is kunnen wij een procedure bij de rechtbank starten om de zorg voor de kinderen goed geregeld te krijgen of het gemeenschappelijke vermogen te verdelen.

U kunt uw voorn(a)m(en) en achternaam laten veranderen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Ook de voor- of achternaam van een minderjarig kind kan worden gewijzigd.

Voornaam

Het wijzigen, schrappen of toevoegen van uw voornaam kan niet zonder goede reden. Een verzoek tot het wijzigen van een voornaam dient door een advocaat bij de rechtbank te worden ingediend. Wij zullen samen met u doornemen wat uw beweegredenen zijn om de naam te willen wijzigen en hoe uw kansen op zo'n wijziging zijn.

Achternaam

Het wijzigen van een achternaam zal altijd goed moeten worden gemotiveerd en gebeurt door middel van het indienen van een aanvraagformulier naamswijziging en naamsvaststelling bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag. Er zijn voorwaarden verbonden aan het kunnen wijzigen van de achternaam en de naam kan niet in iedere willekeurige achternaam worden veranderd.

Bij het wijzigen van de achternaam van een minderjarige valt te denken aan de naam van de ouder die na een scheiding of verbreking van de relatie een kind opvoedt en verzorgt, de naam van de partner van de ouder die een kind verzorgt of de pleegouder.

Bij het wijzigen van de achternaam van een meerderjarige kunt u denken aan de hiervoor genoemde gevallen, maar ook aan het wijzigen in uw oorspronkelijke achternaam, indien die tijdens uw minderjarigheid is gewijzigd. Er zijn ook andere redenen om een achternaam te wijzigen. Te denken valt aan het wijzigen van een niet Nederlands klinkende achternaam, het veranderen van een niet passende of onfatsoenlijke achternaam, het kiezen van een minder veel voorkomende achternaam, het herstel van een schrijffout of het toevoegen van een achternaam die met uitsterven wordt bedreigd of is uitgestorven. Ook kan een achternaam worden gewijzigd als u psychische hinder van uw achternaam ondervindt. U kunt zo'n verzoek zelf indienen. Maar wij kunnen u daar zeker in adviseren of bij begeleiden.
We worden in Nederland veel ouder dan voorheen. We kunnen en willen heel lang zelfstandig blijven. Maar soms gaat dat niet meer. Kinderen willen hun ouders graag helpen in die laatste fase. De wet biedt daarvoor verschillende mogelijkheden. Deze opties worden steeds vaker ingezet. Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden, die bij uw situatie kunnen passen.

Bewind

Als iemand niet goed meer zijn eigen financiën kan regelen, kan een bewindvoerder worden benoemd. Deze kan dan in overleg met de onder bewind gestelde persoon financiële beslissingen nemen.

Mentorschap

Als iemand niet meer in staat is om een beslissing te nemen over zijn eigen persoonlijke verzorging, verpleging, (medische) behandeling of begeleiding, kan een mentor worden benoemd. Deze beslist vervolgens in overleg met de betrokkene over deze zaken.

Curatele

Als iemand zelf niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan meebeslissen of zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt en overleg met hem of haar ook niet meer mogelijk is, kan een curator worden benoemd. De curator neemt dan namens de onder curatele gestelde alle belangrijke beslissingen. Een verzoek tot benoeming van een bewindvoerder, mentor of curator kunt u via een speciaal formulier zelf bij de kantonrechter indienen. Die formulieren vindt u hieronder. Maar soms is het niet zo eenvoudig. Wat moet er gebeuren als uw familie het niet eens kan worden over wie bewindvoerder, mentor of curator moet worden? Of misschien bent u niet tevreden over de bewindvoerder, mentor of curator. Wij kunnen u daarbij adviseren en begeleiden.

Wij werken graag samen met u aan een oplossing

Ons kantoor is gevestigd te Utrecht aan de Maliebaan 12. U kunt contact met ons opnemen om in een kort oriënterend gesprek vast te stellen of onze dienstverlening aansluit bij uw wensen.

Echtscheiding
Wij adviseren en begeleiden u bij regelingen voor uw kinderen, partneralimentatie, boedelverdeling, afwikkeling van uw huwelijkse voorwaarden en pensioenen.
Ondernemers
Wij hebben expertise op het gebied van afwikkeling van huwelijkse voorwaarden met vennootschappelijke aspecten, uittreding uit een maatschap en de positie van de directeur/grootaandeelhouder bij een echtscheiding. Wij werken graag samen met notarissen, uw accountant, fiscalist en estate planner.
Erfrecht
Wij adviseren en procederen in opengevallen nalatenschappen. Wij hebben specialistische kennis op het gebied van verdeling van nalatenschappen, vereffening, executele en/of het bijstaan van de executeur, opeisen van een legitieme vordering en de uitleg van een testament.

Nieuws van verder-online