• Scheiding
  • Kinderen
  • Partneralimentatie
  • Verdeling van Vermogen
  • Pensioenen
  • Mediation Overleg Procederen

Echtscheiding

Eén op de drie huwelijken eindigt door echtscheiding. In een heftige tijd moeten belangrijke beslissingen worden genomen en daarbij is goede begeleiding van belang. Een echtscheiding kent zowel emotionele als zakelijke kanten zoals partneralimentatie, verdeling van het vermogen en een regeling voor uw pensioen. Aan beide dient aandacht te worden besteed. Wij hebben ruime ervaring in zowel mediation, onderhandelen als procederen bij echtscheidingszaken. Wij zijn bovendien gespecialiseerd in begeleiding bij scheidingen van ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars. Daar zullen vaak vennootschappelijke aspecten een rol spelen. Zo nodig werken wij daarbij nauw samen met uw notaris of accountant en financieel deskundigen. Als u samen kinderen hebt, zult u moeten beslissen hoe u de zorg voor hen in de toekomst gaat verdelen en wie welke kosten zal voldoen. Deze afspraken worden opgenomen in een ouderschapsplan. Als u daar samen niet uitkomt, kunt u de rechter vragen daarover een beslissing te nemen. Wij helpen u daar graag bij. De rechtbank dient uiteindelijk de echtscheiding uit te spreken. Zodra de beschikking van de rechtbank is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, bent u officieel gescheiden.

Beëindiging geregistreerd partnerschap

Beëindiging van een geregistreerd partnerschap lijkt op een echtscheiding. Als de partners geen minderjarige kinderen hebben, kan het partnerschap met een verklaring van een advocaat of notaris door de ambtenaar van de burgerlijke stand worden beëindigd. Heeft u wel minderjarige kinderen, dan moet de rechter het partnerschap ontbinden. De beschikking wordt ingeschreven in het register van de burgerlijke stand. Voor het overige moeten er dezelfde beslissingen als bij een echtscheiding worden genomen.

Beëindiging samenleving

Samenleven kan met of zonder contract. In een samenlevingscontract staan vaak afspraken over wat er moet gebeuren als de partners uit elkaar gaan. Dit leidt in veel gevallen toch nog tot de nodige discussies. Ook als u zonder enig contract heeft samengewoond, kan het zijn dat er van alles moet worden verdeeld of afgerekend, bijvoorbeeld omdat u samen een huis heeft. Ook zult u afspraken willen maken over de zorg van uw kinderen. Het is verstandig om een ouderschapsplan op te stellen, waarin al die afspraken zijn opgenomen. Komt u er in onderling overleg niet uit, dan kunt u de rechtbank vragen een beslissing te nemen over de zorg en de kosten van de kinderen.  

Ouderschapsplan

Na de scheiding blijft u als ouders samen het gezag over uw kinderen houden. Over belangrijke stappen in het leven van uw kind zult u samen moeten beslissen. U zult daarom volgens de wet na het verbreken van uw relatie of huwelijk afspraken moeten maken over hoe het leven van uw kinderen na de scheiding verder gaat. Zo wordt u uitgenodigd om samen na te denken over de toekomst van uw kinderen. Deze afspraken legt u vast in een ouderschapsplan. Pas nadat u samen zo'n plan hebt ondertekend, kan de echtscheiding worden uitgesproken. Als het de ouders echt niet lukt om afspraken te maken, dan beslist de rechter over die belangrijke onderwerpen voor de toekomst van uw kind. In een ouderschapsplan staan in ieder geval afspraken over:
  • bij wie de kinderen worden ingeschreven;
  • hoe u de zorg voor de kinderen gaat verdelen: co-ouderschap of een andere zorgverdeling;
  • hoe u de kosten van de kinderen gaat verdelen (kinderalimentatie);
  • hoe u elkaar op de hoogte houdt van het wel en wee van de kinderen;
  • hoe de kinderen bij het maken van deze afspraken zijn betrokken.
Onze ervaring is dat ouders het lastig vinden om met name op het punt van de zorgverdeling en de kinderalimentatie overeenstemming te bereiken, waardoor het dan toch niet lukt om een ouderschapsplan te tekenen. Daar kunnen wij dan goed bij helpen. Kinderen blijken het fijn te vinden om hun ervaring te kunnen delen met leeftijdsgenoten. Villa Pinedo biedt kinderen een platform.

Kinderalimentatie

Ouders dienen totdat hun kinderen 18 jaar zijn en daarna tot ze 21 jaar zijn (als zij studeren of onvoldoende inkomen hebben) de kosten van hun kinderen te dragen. Als de ouders uit elkaar gaan, zullen zij afspraken maken over de verdeling van die kosten. Hoeveel kost een kind? Dat kunnen de ouders zelf inschatten, maar zij kunnen ook gebruik maken van de tabellen die de rechters hanteren; de zgn. Tremanormen.

In welke verhouding moeten de ouders in die kosten bijdragen? Dat is afhankelijk van de hoogte van ieders inkomen en hoe zij de zorg hebben verdeeld. Telkens als de financiële situatie van één van de ouders wijzigt, of er andere veranderingen zijn zoals de geboorte van een kind, kan er opnieuw worden gerekend.

Voor ondernemers is het lastig zelf te bepalen welk inkomen in aanmerking moet worden genomen. Hoe ga je om met fluctuerend inkomen, hoeveel inkomen moet je uit de B.V. halen en is inkomen uit vermogen relevant? Het model voor de berekening van de kinderbijdrage is de afgelopen jaren versimpeld in de hoop dat ouders zelf afspraken zouden kunnen maken. Toch blijkt in de praktijk vaak discussie over de hoogte van de kosten van de kinderen. Moet er rekening gehouden worden met hoge oppaskosten of dure hobby’s? En hoe wordt gerekend voor kinderen in een samengesteld gezin? Wij kunnen u daar zeker bij helpen.

Jaarlijks wordt volgens de wet de kinderalimentatie verhoogd met een door de overheid te bepalen indexeringspercentage. Dit wordt meestal in de maand november bekend gemaakt. De indexering voor 2021 is 3%.

Meerderjarige kinderen

Ook op oudere kinderen heeft de echtscheiding van hun ouders grote impact. Zij hebben vaak het gevoel dat ze tussen hun ouders moeten kiezen. Of ze maken zich zorgen over wie bijvoorbeeld hun studie gaat betalen. Een kind van 18 jaar of ouder kan ook een geschil met één of beide ouders hebben over de kosten van zijn studie en levensonderhoud. Dan speelt vaak veel meer dan alleen het geld. Dan kunnen u of uw kind zeker (juridische) bijstand gebruiken. Bij het vaststellen van de kosten van een jongmeerderjarig kind tussen de 18 en 21 jaar haakt de rechter meestal aan bij de normbedragen van DUO.

Voor ex-samenlevers is er geen wettelijke plicht om partneralimentatie te betalen.

Ex-echtgenoten of ex-geregistreerd partners hebben wel een onderhoudsverplichting ten opzichte van elkaar. U kunt om partneralimentatie vragen als u onvoldoende inkomen heeft om in hun levensonderhoud te voorzien. Op grond van de in 2018 geldende wetgeving duurt deze onderhoudsverplichting maximaal 12 jaar. Deze verplichting duurt net zo lang als de periode dat u bent getrouwd, als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan 5 jaar heeft geduurd en er geen kinderen zijn geboren tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Per 1 januari 2020 is de wet veranderd. De alimentatieduur wordt dan afhankelijk van de duur van uw huwelijk, uw leeftijd en het antwoord op de vraag of er kinderen jonger dan 12 zijn. In de link kunt u snel nagaan hoelang de alimentatieplicht in uw geval duurt.

De alimentatieplicht van degene die partneralimentatie zou moeten betalen, eindigt op het moment dat de ex-echtgenoot die aanspraak op partneralimentatie zou kunnen maken opnieuw gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen met een nieuwe partner. Het gaan samenwonen van een ex-echtgenoot is vaak lastig aan te tonen. Wij kunnen u hierbij adviseren.

Of en welk bedrag aan alimentatie wordt toegewezen, hangt af van veel factoren. Allereerst zal de behoefte van u of van uw echtgenoot of geregistreerd partner moeten worden berekend. Voor de berekening van de behoefte is door rechters een model ontwikkeld, net zoals voor de berekening van de mogelijkheid om partneralimentatie te betalen (draagkracht). Een combinatie van beide leidt tot het te betalen alimentatiebedrag.

Welk inkomen is van belang? Voor ondernemers is het lastig zelf te bepalen welk inkomen in de berekening moet worden meegenomen. Hoe ga je om met fluctuerend inkomen, hoeveel inkomen moet je uit de B.V. halen en is inkomen uit vermogen relevant?

Er wordt uitgegaan van het mogelijk te verwerven inkomen. Dit is zowel inkomen uit arbeid als uit vermogen. Wanneer een ondernemer een laag salaris ontvangt, zal een rechter nagaan of het bedrijfsresultaat een hoger inkomen of een dividenduitkering mogelijk maakt en deze uitkomsten betrekken in de alimentatieberekening.

De rechtbank hanteert vaak strikte nomen. Soms is maatwerk een veel betere oplossing. Allerlei variaties zijn mogelijk: afwijken in hoogte, in duur of zelfs afkoop in één keer. Zulke afspraken kunnen alleen in onderling overleg worden gemaakt. Wij helpen bij het vinden van een creatieve oplossing waarbij de input van de accountant of eigen financieel adviseur altijd welkom is.

Jaarlijks wordt volgens de wet de partneralimentatie verhoogd met een door de overheid te bepalen indexeringspercentage. Dit wordt meestal in de maand november bekend gemaakt. De indexering voor 2021 is 3%.

In de loop der tijd kan er van alles veranderen in de financiële situatie van één van beide partijen. Dit kan aanleiding zijn om de alimentatie opnieuw te berekenen. 

Gemeenschap van goederen

Als u bij de notaris geen huwelijkse voorwaarden hebt laten maken, dan bent u in gemeenschap van goederen getrouwd. Op 1 januari 2018 is de wet gewijzigd. Uw huwelijksdatum is van belang voor of het oude of het nieuwe systeem van toepassing is. 

Huwelijk vóór 1 januari 2018

Bent u vóór 1 januari 2018 getrouwd, dan vallen alle bezittingen en alle schulden die uw echtgenoot en u al voor uw huwelijk hadden en alles dat u tijdens het huwelijk heeft gekregen, in uw gemeenschap van goederen. Al die bezittingen en schulden zijn dus van u samen.
Een erfenis of een schenking die een echtgenoot voor of tijdens het huwelijk  heeft ontvangen, valt ook in de gemeenschap. Dit is anders als de overledene of de schenker uitdrukkelijk heeft bepaald dat dat niet de bedoeling is.

Huwelijk ná 1 januari 2018

Bent u op of ná 1 januari 2018 getrouwd, dan houdt iedere echtgenoot alles wat hij op het moment van trouwen had, zelf. Alleen de bezittingen en schulden die u vóór het huwelijk al samen deelde en alles wat de echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen, valt in de gemeenschap van goederen.
Een erfenis of schenking die een echtgenoot vóór of tijdens het huwelijk ontvangt, valt buiten de gemeenschap. Dit is anders als de overledene of de schenker uitdrukkelijk heeft bepaald dat dit wel het geval is of de dat ontvanger mag kiezen om de erfenis of schenking in de gemeenschap in te brengen.

De gemeenschap van goederen eindigt op het moment van indiening van een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank. Het vermogen dat op dat moment aanwezig is, moet u dan gaan verdelen en er moet worden bepaald wie welke aanwezige schulden voor zijn rekening zal nemen. 

Verdeling

Het is dus van belang om te weten welke bezittingen er zijn. Dit is meer dan de inboedel (de spullen in het huis). Ook een auto, de saldi van bankrekeningen of de reservering voor vakantiegeld moeten worden verdeeld. Dat kunt u vaak prima zelf.  U kunt hulp gebruiken als u samen een huis heeft, (aandelen in) een onderneming, een aanzienlijk vermogen of juist schulden.

Als uw echtgenoot en u samen een huis hebben, zal vaak één van beiden in het huis willen blijven wonen. De woning kan aan een van u beiden worden toegedeeld. In dat geval zal de waarde moeten worden bepaald en zal moeten worden onderzocht of u – of uw echtgenoot – de hypotheek van de woning alleen kan voldoen. Als dit niet haalbaar is, zal de woning dienen te worden verkocht.

Als er schulden zijn, bijvoorbeeld een (hypotheek)lening, belastingaanslag of een debetstand op de bankrekening, dan zijn uw echtgenoot en u hiervoor in de regel beiden aansprakelijk. Onderling kunt u afspreken wie van u welke schuld aflost of dat u dit samen doet. Maar schuldeiser is aan deze afspraken niet gebonden. Deze kan bij ieder van u aankloppen om de schuld te innen.

Huwelijkse voorwaarden

Steeds meer echtparen, met name ook ondernemers, sluiten voor of tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden. Daarin regelen zij hoe zij de kosten van hun huishouding willen verdelen en of zij vermogen zullen delen. Er zijn legio mogelijkheden.

In de meeste huwelijkse voorwaarden staat dat door het huwelijk geen enkele gemeenschap van goederen ontstaat. Ieder van de echtgenoten houdt dan de goederen die hij of zij verkrijgt. Er is dan sprake van “koude uitsluiting”.
Vaak hebben zij hun huis of de inboedel dan wel weer gemeenschappelijk.

Veel echtgenoten vullen de koude uitsluiting of de beperkte gemeenschap van goederen aan met een verrekenbeding. Zij spreken dan af dat zij het inkomen dat zij in een jaar hebben ontvangen en niet hebben besteed aan de kosten van hun huishouding, na afloop van dat jaar zullen delen. Dit heet een periodiek verrekenbeding.

U kunt ook afgesproken hebben dat u aan het einde van het huwelijk alsnog de waarde van het gehele vermogen of een deel daarvan met elkaar zult delen. Dit heet een finaal verrekenbeding. U maakt dan een eindafrekening.

Het is van belang om in kaart te brengen welke vermogensbestanddelen aanwezig zijn. Bij een echtscheiding is niet altijd duidelijk welk vermogen al dan niet verdeeld of verrekend dient te worden. Moet bijvoorbeeld de waarde van een eigen onderneming worden verrekend en wat is die waarde dan? Gaat het bedrijf dan niet failliet? Hoe moet worden omgegaan met te verrekenen inkomen dat is gebruikt om te sparen, spullen van te kopen of om een dure reis te maken?

Wij kunnen hierbij adviseren. Wij zijn deskundig op het gebied van verrekenbedingen en de gevolgen voor uw onderneming.

Dit kunt u alvast doen:

Ouderdomspensioen

Als echtgenoten niets anders regelen, dan bepaalt de wet dat ieder van hen bij echtscheiding recht heeft op de helft van het oudersdomspensioen dat de ander tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Dit heet pensioenverevening. De pensioenverzekeraar zal het pensioen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd rechtstreeks aan de andere echtgenoot uitbetalen.

U kunt hiervan afwijken. Zo kunt u afspreken dat ieder van u zijn/haar eigen ouderdomspensioen houdt, dat u over een andere periode zult afrekenen of volgens een ander percentage. U kunt ook regelen dat uw te verevenen deel uit het pensioen van de ander wordt overgeheveld naar uw eigen pensioen. Hiervoor is dan wel toestemming van de pensioenmaatschappij nodig.

Partnerpensioen

Voor het (bijzonder) partnerpensioen, ook wel bekend als nabestaandenpensioen, gelden andere regels. Ook als u hebt samengeleefd, kunt u anders dan bij ouderdomspensioen soms aanspraak maken op voortzetting van de verzekering. Was het partnerpensioen tijdens het huwelijk of de samenleving op risicobasis verzekerd, dan vervalt die aanspraak op het moment van de scheiding of einde van de samenlevingsovereenkomst. Als er tot de (echt)scheiding bij een pensioenfonds is gespaard, houdt de andere partner ook na de echtscheiding of einde van de relatie aanspraak op die uitkering. Hiervan kan ook weer worden afgeweken.

Binnen twee jaar na de (echt)scheiding dient u de pensioenmaatschappij te melden welke constructie u hebt gekozen. Dan zullen zij aan de uitvoering daarvan meewerken.

Aan alle constructies zitten voor- en nadelen. Wij kunnen u hierover adviseren.

Mediation

U kunt er samen voor kiezen om de echtscheiding via mediation te regelen. Dan beslist niet de rechter, maar komen de partners zelf onder begeleiding van een mediatior tot een oplossing. Zij sluiten een overeenkomst over alle belangrijke zaken die bij een echtscheiding moeten worden geregeld. Uiteindelijk spreekt de rechtbank dan alleen nog de echtscheiding uit. Wij geven als mediators juridisch advies maar hebben ook oog voor de emoties die bij een echtscheiding kunnen spelen. Zo lukt het heel vaak om – ondanks het verdriet – tot goede afspraken te komen en daarmee een langlopende gerechtelijke procedure te voorkomen. Wij zijn gekwalificeerde mediators en aangesloten bij de vFAS en MfN.

Overleg

Als u wel graag in overleg afspraken wilt maken, maar niet alleen aan de onderhandelingstafel wilt zitten, is de overlegscheiding een goede optie. Ieder van de partners heeft dan een eigen advocaat. Gezamenlijk, soms onder begeleiding van een coach, proberen zij afspraken te maken. Mocht dat niet op alle punten lukken, dan zullen beiden ieder een andere advocaat moeten inschakelen om alsnog de geschilpunten aan de rechter voor te leggen. 

Procederen

Wij streven er altijd naar dat de partners in overleg tot overeenstemming komen. Dit kan door schriftelijk overleg met de andere partij of in een bespreking. Soms lukt het echter niet om tot een akkoord te komen. In dat geval moet de rechter een beslissing nemen.

Wij hebben veel expertise in procederen, zowel bij de rechtbank als bij het gerechtshof. Wij realiseren ons dat een procedure een grote impact op de betrokkenen kan hebben, zowel financieel als emotioneel. Wij procederen dan ook effectief en met kennis van zaken.

Wij werken graag samen met u aan een oplossing

Ons kantoor is gevestigd te Utrecht aan de Maliebaan 12. U kunt contact met ons opnemen om in een kort oriënterend gesprek vast te stellen of onze dienstverlening aansluit bij uw wensen.

Echtscheiding
Wij adviseren en begeleiden u bij regelingen voor uw kinderen, partneralimentatie, boedelverdeling, afwikkeling van uw huwelijkse voorwaarden en pensioenen.
Ondernemers
Wij hebben expertise op het gebied van afwikkeling van huwelijkse voorwaarden met vennootschappelijke aspecten, uittreding uit een maatschap en de positie van de directeur/grootaandeelhouder bij een echtscheiding. Wij werken graag samen met notarissen, uw accountant, fiscalist en estate planner.
Erfrecht
Wij adviseren en procederen in opengevallen nalatenschappen. Wij hebben specialistische kennis op het gebied van verdeling van nalatenschappen, vereffening, executele en/of het bijstaan van de executeur, opeisen van een legitieme vordering en de uitleg van een testament.

Nieuws van verder-online