• Algemene voorwaarden
Algemeen  
  1. Hanssen Spronk Familierecht en Erfrecht is de naam van het samenwerkingsverband tussen de natuurlijke personen M.M.A.J. Hanssen, E.L.M. Louwen en P.J. Hentenaar-Polderman en de rechtspersoon Boshouwers’ Advocatuur B.V, waarvan K.A. Boshouwers aandeelhouder is. De advocaten van deze vier juridische entiteiten drijven ieder afzonderlijk voor eigen rekening, risico en verantwoording een advocatenpraktijk.
  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, aan de individuele advocaten van het samenwerkingsverband werkzaam onder de naam Hanssen Spronk Familierecht en Erfrecht.
  3. Opdrachten worden uitsluitend met de individuele advocaat, als opdrachtnemer, aangegaan. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
  4. Bij het inschakelen van derden zal zoveel mogelijk overleg plaatsvinden met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. De advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden.
  Vergoeding en dienstverlening  
  1. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de diensten worden verricht tegen een vast bedrag of daarvoor een geheel of gedeeltelijke resultaatsafhankelijke beloning is afgesproken, wordt het honorarium gedeclareerd op basis van een uurtarief. Dit wordt gespecificeerd naar tijd en aard van de werkzaamheden en vermeerderd met kantoorkosten, omzetbelasting en verschotten, achteraf - in beginsel maandelijks - aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Het uurtarief wordt uitgaande van het door de advocaat periodiek vast te stellen basisuurtarief bepaald. De advocaat behoudt zich het recht voor om het overeengekomen uurtarief jaarlijks per 1 januari aan te passen. Een voorschot op het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten kan worden verlangd. Voorts kan het tarief in overleg met de opdrachtgever worden aangepast als een zaak tijdens de behandeling ervan complexer blijkt, waardoor een hoge mate van expertise noodzakelijk wordt of grote spoed bij de behandeling wordt vereist.
  2. Betaling van de declaraties dient plaats te vinden binnen een termijn van 14 dagen, op een wijze zoals op de declaratie aangegeven. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is de opdrachtgever in verzuim waardoor deze wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten van 10% over het openstaande bedrag is verschuldigd. De advocaat is in dat geval bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen met inachtneming van art. 14 van de Gedragsregels Advocatuur. De advocaat is niet aansprakelijk voor de schade die als gevolg daarvan ontstaat.
  3. Indien over de behandeling van de zaak door de advocaat discussie ontstaat, waarbij de cliënt het dossier wenst te ontvangen zal dit onder door de deken van de orde van advocaten te stellen voorwaarden ter beschikking worden gesteld .
  Aansprakelijkheid  
  1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis, handelen of nalaten voordoet die tot aansprakelijkheid van de advocaat leidt, zal die aansprakelijkheid tot het in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag tot een maximum van € 50.000,= zijn beperkt.
  2. Onverminderd het in het vorig artikel bepaalde is een dergelijke aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door de advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico. De advocaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor minimaal de bedragen die door de Nederlands Orde van Advocaten zijn voorgeschreven.
  3. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, bij de advocaat zijn ingediend. Andere personen dan de advocaat met wie de opdracht is aangegaan, zijn nooit persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
  Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG)  
  1. Hanssen Spronk Familierecht en Erfrecht heeft de op grond van de AVG verplichte informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst van opdracht in het “privacy statement” op haar website gepubliceerd.
  Overig  
  1. Op de opdrachten is de Kantoorklachtenregeling van Hanssen Spronk Familierecht en Erfrecht van toepassing. Deze regeling is op haar website gepubliceerd.
  2. Tenzij uit de wet, jurisprudentie of specifieke voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt. Het betreffende kopie-dossier wordt gedurende minimaal vijf en maximaal 20 jaar bewaard.
  3. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op de website van Hanssen Spronk Familierecht en Erfrecht.

Wij kunnen geen derdengelden ontvangen, omdat wij geen stichting derdengelden ter beschikking hebben (zie art. 7.4 Verordening op de advocatuur).

Wij werken graag samen met u aan een oplossing

Ons kantoor is gevestigd te Utrecht aan de Maliebaan 12. U kunt contact met ons opnemen om in een kort oriënterend gesprek vast te stellen of onze dienstverlening aansluit bij uw wensen.

Echtscheiding
Wij adviseren en begeleiden u bij regelingen voor uw kinderen, partneralimentatie, boedelverdeling, afwikkeling van uw huwelijkse voorwaarden en pensioenen.
Ondernemers
Wij hebben expertise op het gebied van afwikkeling van huwelijkse voorwaarden met vennootschappelijke aspecten, uittreding uit een maatschap en de positie van de directeur/grootaandeelhouder bij een echtscheiding. Wij werken graag samen met notarissen, uw accountant, fiscalist en estate planner.
Erfrecht
Wij adviseren en procederen in opengevallen nalatenschappen. Wij hebben specialistische kennis op het gebied van verdeling van nalatenschappen, vereffening, executele en/of het bijstaan van de executeur, opeisen van een legitieme vordering en de uitleg van een testament.

Nieuws van verder-online